Loading...

Zimbra86Cent7

Install Zimbra (8.6) in CentOS 7 with Windows 2003 DNS server... single server installation. How to config DNS, Linux, trouble shooting, check zimbra service, ...

Cài Đặt Zimbra trên CentOS7

1. Cài Đặt đã có Domain 2. Các bước cấu hình khi cài đặt 3. Đăng nhập bằng tài khoản quản trị (Admin) 4. Tạo User 5. Đăng nhập client từ Win 7 6. Test...